Rozliczanie tłumaczeń: strona znormalizowana, wiersze, słowa – Która opcja jest optymalna?

Mann mit Taschenrechner

Jak najlepiej rozliczać tłumaczenia? Jak obliczyć liczbę stron w tekście? Na podstawie wierszy, wierszy znormalizowanych, słów czy stron znormalizowanych?

Różni dostawcy usług językowych korzystają z różnych modeli rozliczeniowych, w związku z czym nie ma jednego optymalnego rozwiązania dla wszystkich. Przyjrzyjmy się zatem różnicom i porównajmy zalety z wadami. 

Czym jest strona znormalizowana?

Strona znormalizowana to parametr obliczeniowy, który pomaga oszacować objętość tekstu będącego podstawą do rozliczenia. Pomimo określenia "znormalizowana" w nazwie, strona znormalizowana nie jest jednoznacznie zdefiniowana. Może to być na przykład "25 wierszy po średnio 40 znaków", co odpowiada 1000 znaków bez spacji. Inna definicja zakłada "30 wierszy po maksymalnie 60 znaków". To maksymalnie 1800 znaków, przy czym metoda ta uwzględnia w obliczeniach spacje.

Jeżeli tłumaczenie ma być rozliczane według stron znormalizowanych, należy wcześniej ustalić, co w danym przypadku uchodzi za stronę standardową.

Czym jest wiersz znormalizowany?

Wiersz znormalizowany zawiera 40 znaków (bez spacji) lub 50 do 55 znaków ze spacjami.

Aby określić liczbę wierszy znormalizowanych w tekście, należy wyświetlić liczbę znaków ze spacjami w programie tekstowym i podzielić tę wartość przez 55. Lub przez 50 - w zależności od wcześniejszych ustaleń.

Który tekst przyjąć jako podstawę do rozliczenia?

Podstawą do obliczenia kosztów tłumaczenia może być tekst źródłowy, ale tekst docelowy również jest pewną opcją.

Bardzo często parametrem decydującym jest tekst źródłowy. Wynika to po prostu z faktu, że jest on dostępny w momencie kalkulacji. Objętość tekstu docelowego znamy natomiast dopiero po przetłumaczeniu. Mimo iż można użyć kilku współczynników do oszacowania, o ile krótszy lub dłuższy będzie tekst przetłumaczony, to siłą rzeczy w obliczeniach będą pewne nieścisłości.

Rozliczanie tłumaczeń na podstawie słów?

Rozliczanie tłumaczeń na podstawie słów wydaje się dla laika najprostszą, zrozumiałą i najuczciwszą formą kalkulacji. Ale nawet ta metoda ma pewne wady.

Otóż istnieją języki, w których używa się wielu wyrazów złożonych (rzeczowników złożonych), takie jak np. język niemiecki. Tak więc tekst angielski czy francuski zawierający wiele słów może mieć w niemieckim tłumaczeniu tych słów zdecydowanie mniej. Jeżeli natomiast podstawą do rozliczenia będzie tekst źródłowy w języku niemieckim, to liczba słów w angielskim lub francuskim tekście docelowym znacznie wzrośnie. Jest to kluczowym czynnikiem decydującym o tym, który tekst przyjmiemy za podstawę kalkulacji: tekst źródłowy czy tekst docelowy.

Typowa średnia liczba znaków w słowie w języku angielskim to orientacyjnie 7,5, około 5,1 w języku angielskim i mniej więcej 5,3 w języku francuskim. Już te informacje pokazują nam, że rozliczanie na podstawie słów nie jest tak jednoznaczne, jak sugeruje nazwa.

Rozliczanie tłumaczeń według wierszy znormalizowanych czy stron znormalizowanych?

Czynniki, które wpływają na rozliczanie według słów, obowiązują również w odniesieniu do rozliczania tłumaczeń na podstawie wierszy lub stron znormalizowanych na podobnych zasadach. Przy czym rozbieżności, które mogą się pojawić w tym przypadku, mogą być jeszcze większe.

Przykład: W języku chińskim jeden znak oznacza jedno słowo. W przypadku tłumaczenia z języka niemieckiego oznacza to, że różnica między językiem źródłowym a docelowym będzie ogromna, jeżeli za podstawę do rozliczenia przyjmiemy wiersze lub strony znormalizowane.

Niemniej jednak, kalkulacja według wierszy znormalizowanych jest bardzo popularna przy tłumaczeniu tekstów z języka niemieckiego lub na język niemiecki. 

Uwaga: Metodę rozliczenia tłumaczenia należy ustalić przed wykonaniem usługi

Jak już wcześniej zauważyliśmy, nie ma jednej optymalnej metody rozliczeń.

Aby transakcja była sprawiedliwa dla obu stron, należy wcześniej określić z góry sposób obliczania wynagrodzenie i uwzględniane w rozliczeniu parametry. W naszych ofertach tłumaczeniowych zostało to jasno zdefiniowane.

W większości przypadków rozliczamy się na podstawie słów. Rozróżniamy nowe słowa, trafienia (match) i powtórzenia. Jednakże na życzenie klienta możliwe jest również rozliczanie w oparciu o wiersze lub strony znormalizowane.

Chętnie doradzimy Państwu metodę kalkulacji odpowiednią dla konkretnego projektu i przedstawimy dostępne opcje.